Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

  

země.gifNáš ŠVP pod názvem:

ŽIJEME NA KRÁSNÉ PLANETĚ 

 

Školní vzdělávací program představuje čtyři navazující celky, je dlouhodobý a na jeho zpracování se podílí celá MŠ. ŠVP je zpracován v souladu s Národním programem rozvoje vzdělávání v ČR a je zde zakomponován dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky, Zlínského kraje a RVP PV.

 

Časový rozsah: 4 roky 

                                               CO SE DĚJE V NAŠEM LESE

                                               CO SE DĚJE V NAŠÍ OBCI

                                               CO SE DĚJE U SOUSEDŮ  

                                                CO BYLO A NEBYLO V POHÁDKÁCH 

Obrazek 

     Náš ŠVP pro školní rok 2016 -2017 s názvem:  

CO SE DĚJE V NAŠÍ OBCI

Dobře je mi u nás doma, kde si hraji,spím i stonám...

 

Projekt je zaměřen na prohloubení citového vztahu dětí k obci, okolní přírodě a lidem 

Když si vyjdeme na kterýkoliv kopec, jež obklopují naši malebnou obec – Svatý Štěpán, máme ji jako na dlani. Se všemi upravenými rodinnými domky a jejich kvetoucími zahrádkami, s kapličkou jako z pohádky, s říčkou i spoustou potůčků, které k ní svádí vodu z hor – ten pohled je pokaždé jiný. Jiný na jaře, jiný v létě, na podzim, či v zimě. Pokaždé nás však uchvátí svou krásou. Těší nás, že jsme nedílnou součástí této obce a jejího života. Chceme se účastnit veškerého dění v obci, chceme svou činností a aktivitami její život obohatit, podílet se na uchování tradic a zvyků, chceme vědět o všem, co se tu děje.

 

Cílem našeho projektu je: 

-         získat kladný vztah k obci, v níž se nachází naše mateřská škola

-         seznámit se s historií obce i naší MŠ

-         vážit si práce jejich obyvatel

 

Prostředky: 

-         beseda s panem Tománkem o historii obce a školky

-         beseda s paní Tománkovou o vaření a stravování za dob našich babiček

-         beseda s tatínkem, panem Nevrlkou o lesnictví a myslivosti ve Sv. Štěpáně

-         výstavka fotografií: Když moje maminka (tatínek) chodili do naší školky

-         malování dětí v přírodě: “Můj Štěpán”

-         výstavka výtvarných prací dětí: “Můj Štěpán”

-         jarní a podzimní poznávací vycházka do přírody s veverkou Zrzečkou

-         účast štěpánských dětí na akcích MŠ

-         kulturní vystoupení dětí pro občany Sv. Štěpána

-         tříkrálová koleda, fašankový průvod, vynášení moreny, stavění máje

-         exkurze dětí u místních hasičů, v obchodě, v ovčírně, v dřevovýrobě, v místní knihovně

 

Témata vycházející s tématických bloků: 

-         Co viděl drak mrak 

-         Co viděla sněhová vločka

-         Co viděla sedmikráska

-         Co vidělo sluníčko


CO VIDĚL DRAK MRAKduha.gif

 

Cílem je:

-vytvářet zdravé životní návyky, vědět, co posiluje naše zdraví

-procvičovat drobné prstové svaly, zdokonalovat jemnou motoriku, dovednost práce s papírem, lepidlem, nůžkami, využít přírodnin k podzimnímu tvoření

-rozvíjet mluvní projev, rozšiřovat slovní zásobu o slova, kterými vyjádříme citové prožitky

-rozvíjet přirozenou zvídavost, touhu dozvědět se něco nového o historii naší obce a jejích pamětihodnostech (kaplička, zvonice, dřevák)

-získávat úctu k povolání dospělých lidí ( hasičů, poštovní doručovatelky, prodavačky, kuchařky, uklízečky), získávat poznatky o tom, jak můžeme sami pomoci, např. při podzimním úklidu zahrady

-vyjádřit pocity a prožitky ve slovesných, výtvarných, dramatických, literárních, hudebních a pohybových činnostech

-rozlišovat časové vztahy ve spojitosti s činnostmi

-získávat základní postoj k životnímu prostředí, sledovat změny v přírodě, které ovlivňují život a chování člověka

Naším záměrem je: přiblížit dětem změny v přírodě v souvislosti s odcházejícím létem, využívat všechny smysly při manipulaci s přírodním materiálem, poznávat okolí obce v poetickém podzimním převleku a tím si vytvářet citový vztah k obci, rozvíjet pocit pohody a sounáležitosti s místními obyvateli, využít jejich zkušeností k získání poznatků o obci a její historii.


Chceme naučit děti dívat se kolem sebe, všímat si věcí, kterých si dříve nevšímaly, hledat inspiraci v přírodě a nacházet krásu v těch nejobyčejnějších věcech.       

 

 

 

 

CO VIDĚLA SNĚHOVÁ VLOČKAsněhuláci-v-páru.gif

 

 

Cílem je:

-rozvíjet pohybové dovednosti, sladit pohyb s hudbou, rozvíjet fantazii při pohybovém vyjádření

-rozvíjet slovní zásobu, popisovat počasí, označovat jevy a činnosti, upevňovat barevné, matematické, prostorové představy

-upevňovat poznatky o přírodě, uvědomovat si její proměny, vědět proč a jak pomáháme v zimě zvířátkům

-uvědomovat si nebezpečí pro zdraví v zimním období, proč je třeba odklízet sníh a led na chodnících, jak se chránit před chladným počasím a před nachlazením

-vnímat a pozorně poslouchat hudební představení (koncert), umět je hodnotit, vyjádřit, co se líbí a co ne

-učit se vyjádřit jednoduché přání, žádost, umět se svěřit s problémy, posilovat vztah ke kamarádům, spoluobčanům

Naším záměrem je: probouzet dětskou zvídavost, dozvědět se víc o naší MŠ, o naší obci, objevovat hlavní myšlenky v lidových tradicích a pověstech – jak to bylo, když jsme tu ještě nebyli, co se dělo v naší obci, kdo byli „mosťáci“ a kdo „huťáci“, pozorovat naši obec pod bílou přikrývkou, co se děje se zvířátky a ptáčky, jak jim můžeme pomoci.

Přejeme si, aby čas, který děti v MŠ prožijí, jim přinášel radost a uspokojení.CO VIDĚLA SEDMIKRÁSKA  slunečnice.gif

 

 

Cílem je:

-pohotově reagovat na povel, barevný a zvukový signál, rozvíjet zrakové vnímání, rozlišovací schopnosti, smysl pro detaily

-rozvíjet pohotovost, rychlost a obratnost formou zdolávání přírodních překážek v okolních lesích

-rozvíjet řečové schopnosti vedením rozhovorů s místními pamětníky, posilovat citový vztah k MŠ, kamarádům, občanům

-rozvíjet dovednost popsat situaci kolem sebe – co se děje v naší obci

-hledat řešení správného chování ve vzniklých situacích

-seznamovat děti s různými druhy zaměstnání, řemesel a povolání, vážit si každé lidské práce

-upevňovat návyky v péči o zdraví, pracovní zručnost, umět pojmenovat části těla, vyzvednout úlohu vitamínů pro zdraví při tvorbě malé zahrádky za oknem, realizací mazacích a ovocných dnů, při návštěvě místního obchodu s potravinami, pozorováním zahrádek u domů v obci

Naším záměrem je: přiblížit dětem charakteristické znaky jarní přírody, zapojit děti do činností na ochranu přírody, rozvíjet společenský a estetický vkus, osvojit si poznatky o lidových zvycích a tradicích (vynášení Moreny, stavění Máje), pozorovat zblízka změny na lukách, polích a zahrádkách, seznámit se přímým kontaktem s domácími zvířaty a mláďaty (návštěva ovčína)


Chceme dosáhnout toho, aby děti při společném tvoření nacházely uspokojení, aby hledání a nacházení krásy v přírodě trvale obohatilo jejich život

 


CO VIDĚLO SLUNÍČKOslunicko1.gif

 

Cílem je:

-upevňovat dovednosti při práci s tužkou, nůžkami, lepidlem, zvládat sebeobsluhu

-procvičovat orientaci na ploše i v prostoru

-získávat povědomí o aktivním pohybu pro zdraví, procvičovat svalové oblasti těla, správné držení těla, pohybové dovednosti při zdolávání přírodních překážek, při soutěživých hrách v rámci oslav dne dětí, při letní olympiádě apod.

-vyjadřovat samostatně myšlenku, komentovat vlastní zkušenosti a prožitky, aktivizovat dovednost formulovat otázku

-posilovat prosociální chování ve vztahu k druhým, jako je přátelství, vzájemná pomoc a ohleduplnost

-navozovat radost ze zpěvu a pohybu při veřejných vystoupeních

-objevovat charakteristické znaky letního období, význam tepla, světla a vody pro život

-upevňovat vztah dětí k životnímu prostředí, k přírodě, jež nás obklopuje, poznávat, co je dobré pro nás, naši obec, naši zem, pro zdravé prostředí nás všech

-všímat si pestrosti světa živé přírody, dozvědět se o ochraně živých tvorů

Naším záměrem je: seznámit se se zajímavými místy v okolí, upevňovat znalosti o naší obci, vnímat a rozlišovat charakteristické znaky letní přírody, putováním po okolí rozvíjet fyzickou zdatnost dětí.

Chceme při společných hrách a aktivitách podporovat přátelské vztahy mezi dětmi, učit je respektu k autoritě a vést je k pocitu, že spolu děláme něco příjemného a užitečného pro sebe i pro druhé.

 

Průběžné cíle

-         respektovat druhé, uplatňovat základní společenské návyky a pravidla

-         dbát na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chovat se odpovědně

-         odhadovat své síly, učit se hodnotit sebe i oceňovat výkon druhých

-         komunikovat bez zábran a ostychu s dětmi i dospělými

-         chápat, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí

 

slunicko1.gif