Jdi na obsah Jdi na menu
 


hrad1.gif 

 Název školního vzdělávacího programu MŠ Družba:

Pohled z věže brumovského hradu ...“

 

ŠVP je zpracován v souladu s Národním programem rozvoje vzdělávání v ČR a je zde zakomponován dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky, Zlínského kraje a v souladu s RVP PV.
Vize školy:
Při pohledu z věže brumovského hradu chceme dohlédnout za hranice všedních dnů a pozorovat svět kolem nás.
Charakteristika prostředí
Název ŠVP vychází ze skutečnosti dětem blízké. Mateřská škola se nachází uprostřed města, na sídlišti, kde z jedné strany má blízko na náměstí s kostelem,dominantou Brumova hradem a Městským muzeem a z druhé strany má základní školu, plavecký bazén, koupaliště, sportovní areál s hřištěm, zdravotní středisko a kulturní dům.
Z věže brumovského hradu máme město jako na dlani a můžeme se kochat krásou okolí.
Děti se tak můžou lépe orientovat a sledovat děj ve městě a to v mezilidských vztazích, v historii a tradicích města, ve sportu a pohybových aktivitách a pokud použijí fantazii dohlédnou až za hranice všedních dnů a do všech častí světa i vesmíru.
ŠVP „Pohled z věže brumovského hradu“ je rozpracován do 4. celků, ve kterých se chceme více zaměřit na zvolenou oblast. Jedná se o projekt dlouhodobý a na jeho rozpracování se podílí celá MŠ.
Časový rozsah:    4 roky     
Pohled z věže brumovského hradu
-         na to kdo jsem já a kdo ti druzí
-         do dob dávno minulých
-         na děti zdravé a veselé
-         na hbité jazýčky, veselá slovíčka a zajímavé povídání
 
 
Pohled z věže brumovského hradu na to, kdo jsem já a kdo ti druzí
 
Cíle : Zaměřit se na základy slušného chování, ve společnosti, mezi sebou, k dospělým, v rodině
Prostředky
      -     návštěva kulturních akcí v KD –kino, divadlo
-         sledovat práci rodičů, dospělých
-         divadelní představení v MŠ
-         návštěva stacionáře – úcta ke stáří
-         návštěva ZŠ, muzea,Radnice
-         výlet vlakem
-         vycházky městem
-         rozsvěcování vánočního stromku
-         návštěva Kosenky
-         soutěže-bobování, zahradní slavností…
-         návštěva knihovny
 
Pohled z věže brumovského hradu do dob dávno minulých
 
Cíle:Utvářet povědomí o historii a tradicích města a regionu ,ve kterém děti žijí.
Prostředky:
-         návštěva brumovského hradu – za pokladem,pohádkový hrad, pasování předškoláků..
-         návštěva muzea, účast na akcích a soutěžích muzea
-         akce – Mikuláš, vánoce, fašanky, vánoční a velikonoční jarmark
-         valašský soubor při MŠ „Brumovjánek“-účast Zlínský škrpálek
-         vystoupení Brumovjánku na akcích města…
-         výlet do Pivečkova lesoparku, návštěva zámeckého parku a muzea ve Slavičíně
-         účast na Valašském kumštování ve Slavičíně
 
Pohled z věže brumovského hradu na děti veselé a zdravé
 
 Cíle: Připravit zdravé, tělesně zdatné a pohybově schopné děti.Aby si dokázaly chránit své zdraví a byly odolné a otužilé. Pěstovat v nich základy dopravní kázně a bezpečnosti při pohybu nejen v dopravním provozu.
Prostředky:
-         zařazování pohybových aktivit – ranní cvičení, závodivé hry, při pobytu venku
-         zdolávání přírodních překážek – Drakiáda, závody v bobování, chůze na lyžích, základy kopané
-         kolektivní sportovní hry na škol.zahradě
-         využití sportovního areálu v blízkosti MŠ
-         využití krytého plaveckého bazénu k výuce plavání
-         využití tělocvičny v ZŠ
-         využití zimního stadionu
-         návštěva zdravotního střediska s přednáškou děts. lékařky
-         účast na dopravním hřišti         beseda s policií ČR  

 

Pohled z věže brumovského hradu na hbité jazýčky, veselá slovíčka a zajímavé povídání.
 
Cíle: Osvojit si základy hovorové formy spisovného jazyka v mluvené podobě,rozvíjet slovní zásobu, pečovat o správnou výslovnost, kulturu a výraznost řeči, zdokonalovat gramaticky správnou řeč a rozvíjet souvislé vyjadřování
Prostředky:
-         každodenní zařazování čtených příběhů a pohádek
-         návštěvy divadelních představení pro děti
-         zapojit se do projektu „ Čteme dětem“
-         zařazování logopedických chvilek  
-         zařazovat artikulační a dechová cvičení
-         řízení centra Knihy a písmen 
-         logopedická náprava v MŠ
-         zřízení dramatického koutku
-     účastnit se veřejných recitačních, dramatických vystoupení (besídky ke svátků matek, Škrpálek, účast na akcích města) 

            

 Název ŠVP pro školní rok 2016 /2017:kroj.jpg

Pohled z věže brumovského hradu do dob dávno minulých.

 

Cílem je utvářet povědomí o historii a tradicích města a regionu, ve kterém děti žijí.

 

Prostředky:

-         návštěva brumovského hradu – za pokladem,pohádkový hrad, pasování předškoláků..

-         návštěva muzea, účast na akcích a soutěžích muzea

-         akce – Mikuláš, vánoce, fašanky, vánoční a velikonoční jarmark

-         valašský soubor při MŠ „Brumovjánek“-účast Zlínský škrpálek

-         vystoupení Brumovjánku na akcích města…

-         výlet do Pivečkova lesoparku, návštěva zámeckého parku a muzea ve Slavičíně

            účast na Valašském kumštování ve Slavičíně…..

 

Očekávané výstupy:

-         poznat valašská jídla, tvořit s kuchařkou jídelníček

-         vytvořit  valašský koutek, přinést staré valašské předměty

-         naučit se valašské písně, básně tanečky

-         chovat se slušně k dospělým, naslouchat vyprávění pamětníků

-         prožít zabíjačku prasete

-         vyzkoušet si šlapání zelí, pochopit proč se dělalo takovým způsobem

-         pozorovat stařenku jak topí v peci, zavařuje ovoce, peče brambory

-         prožít kopání brambor, sklízení ovoce…

-         těšit se  společných akcí s rodiči – dýňový den, pouštění draků, sáňkování,besedy při tvoření, dětský den……

-         vyzkoušet si jízdu na koni, pochopit co kůň znamenal v době minulé

-         pochopit co vše lidé dělali v době našich babiček –Kosenka – tkaní koberců, řezbářství…

-         uplatňovat společenské návyky při návštěvě lidové vypravěčky

-         vyrobit si hračky ze slámy…..

-         pochopit, že bez minulosti by nebyla současnost ani budoucnost -muzeum

 

Témata vycházejí z tématických bloků: 

  • Brambory pečený…..
    klobouk-vašský.jpg
  • Bylo nebylo..,nebo co stařenka vyprávěla
  • My jsme Valaši ….a vy jste kdo?
  • Na hradě a v podhradí.

 Brambory pečený..  

Cílem je                -  usnadnit novým dětem vstup do MŠ, rozvíjet komunikativní dovednosti                                   a vyjádřit pocity, dojmy a prožitky.

                               - osvojovat si dovednosti k podpoře osobní pohody, vytvářet si

                                  poznatky o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a

                                  jejich kvalitě.

                               - vést děti k navazování kontaktů mezi sebou,navzájem podporovat

                                 dětská přátelství.

                              - vytvářet vztah k místu a prostředí,ve kterém dítě žije, osvojovat si

                                 poznatky o přírodě a jejich proměnách a dovednosti potřebné

                                 k vykonávání činností v péči o okolí. .

                               - rozvíjet schopnosti žít ve společnosti ostatních lidí, přizpůsobit se

                                 spolupracovat, přináležet ke společenství ve třídě, škole, kultivovat

                                 mravní a estetické vnímání, cítění a prožívání motivované podzimní

                                 přírodou.

Našim záměrem je seznámit děti s novým prostředím, přiměřeným  a přitažlivým způsobem vytvořit společná pravidla vzájemných vztahů  na základě praktických činností a vlastních zkušeností při hrách a společně vykonávaných činnostech. Poznávat vše, co nás obklopuje se zaměřením na podzimní přírodu. Získat více poznatků o plodech podzimu, jak na zahradách, tak v lese, zaměřit se na přímé pozorování, všimnout si i barev podzimu a upozornit na význam ovoce a zeleniny pro zdraví lidí.

Vést děti vnímat historii jako součást života, poznávat vše co vykonávali a čím se zabývali a jak žili naši rodiče, prarodiče a pra, pra….

Bylo, nebylo…,nebo co stařenka vyprávěla.  

Cílem je                   -rozvíjet schopnost vytvářet a upevňovat citové vztahy.

                                 k rodině a svému okolí, osvojovat si některé dovednosti předcházející

                                 čtení psaní, vytvářet pozitivní vztah k intelektuálním činnostem

                                  a k učení.

                                -rozvíjet fyzickou a psychickou zdatnost, užívání všech smyslů, 

                                 přispívat k vytváření návyků zdravého životního stylu a osvojovat si

                                 poznatky o tělovýchově a sportu.

                                -rozvíjet interaktivní a komunikativní dovednosti, chránit osobní

                                soukromí a bezpečí ve vztazích s dospělými.   

                               - osvojovat si dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých

                                 činností,k spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí ,

                                 pochopit, že změny způsobené lidskou činností mohou

                                 prostředí chránit a zlepšovat je i naopak poškozovat a ničit.

                                - rozvíjet základní kulturně společenské postoje, vytvářet povědomí

                                 o mezilidských a morálních hodnotách a zaměřit se na

                                 estetické a tvůrčí činnosti slovesné a literární.

Našim záměrem je seznámit děti s tradicemi adventu a historii vánoc( tradice jiných národů ), aktivně zapojit děti do činností při výzdobě tříd, pečení perníků, přípravy posezení s rodiči a společnému radostnému prožití vánočního času, se zpíváním koled, výrobou přáníček a dárků svým nejbližším. Přiblížit dětem charakteristické znaky zimy, vlastnosti sněhu a ledu, změny počasí. Prostřednictvím zimních sportů vést děti k poznání, že pohyb je důležitý pro naše zdraví, ale že je důležité dbát na bezpečnost svou i druhých.V souvislosti s tím mít poznatky o vlastním těle.U starších dětí se zaměřit  na přípravu k zápisu do ZŠ a připomenout si konec zimy fašankovým karnevalem a topením Mařeny.

Více se soustředit na zimní zvyky a tradice nejen v naší zemi ale také v jiných státech, zaměřit se na život v době kdy nebyla auta, televize, elektřina…, na historii zimních sportů…  

My jsme Valaši..a vy jste kdo? 

 Cílem je              -  posilovat radost z objevovaného, probouzet zájem a zvídavost

                                 dítěte,získávat schopnost řídit své chování vůlí a ovlivňovat vlastní

                                 situaci, cvičit paměť, pozornost a fantazii

                               - rozvíjet hudebně pohybové  hry a činnosti,osvojovat si věku

                                  přiměřené praktické dovednosti.

                              -  rozvíjet respekt a přizpůsobivost ve vztahu k druhému, 

                                  se chránit  bezpečí své i druhých, vytvářet citové vztahy k rodině.

                              -  upevňovat pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou, rozvíjet

                                 respekt a  přizpůsobivost ve vztahu k druhému.

                                - pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti návyky i postoje

                                  a přijmout  základní všeobecně uznávané společenské,

                                  morální a estetické hodnoty.

Našim záměrem je uvědomit si změny v přírodě spojené s příchodem jara se zaměřením na přírodu – zelená tráva, pučení stromů, kvetoucí příroda na zahradě, louce, v lese, mláďátka, počasí.Stále prohlubovat vztahy ke členům rodiny při příležitosti svátku maminek, seznámit děti s tradicemi velikonoc, výrobou kraslic, návštěvou muzea.

Zaměřit se na určování rozdílů mezi životem našich prababiček a životem v našem tisíciletí,seznámit se s tím co přinášelo jaro do jejich života a co bylo jejich hlavní náplní práce.

Na hradě a v podhradí

Cílem je               -  rozvíjet jazykové dovednosti – výslovnost, přednes, recitace, rozvíjet,

                               kultivovat paměť, hudební a taneční aktivity, vytvářet základy pro práci

                               s informacemi – knihy a obrazový materiál, osvojit si relativní citovou

                               samostatnost.

                              -osvojovat si poznatky o pohybových činnostech a dovednosti

                                 k podpoře  zdraví a bezpečnosti.

                              -ochraňovat osobní soukromí a své bezpečí, vytvářet citové vztahy

                               k rodině.

                               -rozvíjet pocit sounáležitosti s rodinou, s lidmi, se společností a také

                               s přírodou a planetou Zemí.

                              -vytvářet základní kulturní a společenské postoje, budovat estetický

                                vztah k životu, připravit společné slavnosti  oslavu svátku dětí,

                               a ze slavností,událostí a tradic během roku.

Našim záměrem je seznámit se s existencí jiných kultur a národností, připravit se na oslavu svátku dětí, společnými zážitky(zahradní slavnost, svátek dětí, výlet, pasování..) posílit zvídavost, zájem a radost z objevování.Využít letního období a vykonávat veškerou činnost v přírodě a tím rozvíjet fyzickou zdatnost.  

Návštěvami na hradě a v podhradí přiblížit dětem život předků, kteří tam přebývali, jejich zvyky a každodenní povinosti.

 

 

Třídní vzdělávací programy zpracovávají paní učitelky – vycházejí z doporučené struktury tématických částí,které jsou součástí školního vzdělávacího programu.TVP jsou sestaveny tak, aby se v nich průběžně prolínaly jednotlivé dílčí cíle pěti oblastí, vycházejí z charakteristiky třídy, jejího složení a týkají se konkrétní vzdělávací nabídky v rámci tématických bloků. Jsou v nich rozvinuty témata , podtémata i činnosti a jejich realizace.