Jdi na obsah Jdi na menu
 


hrad1.gif 

 Název školního vzdělávacího programu MŠ Družba:

Pohled z věže brumovského hradu ...“

 

ŠVP je zpracován v souladu s Národním programem rozvoje vzdělávání v ČR a je zde zakomponován dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky, Zlínského kraje a v souladu s RVP PV.
Vize školy:
Při pohledu z věže brumovského hradu chceme dohlédnout za hranice všedních dnů a pozorovat svět kolem nás.
Charakteristika prostředí
Název ŠVP vychází ze skutečnosti dětem blízké. Mateřská škola se nachází uprostřed města, na sídlišti, kde z jedné strany má blízko na náměstí s kostelem,dominantou Brumova hradem a Městským muzeem a z druhé strany má základní školu, plavecký bazén, koupaliště, sportovní areál s hřištěm, zdravotní středisko a kulturní dům.
Z věže brumovského hradu máme město jako na dlani a můžeme se kochat krásou okolí.
Děti se tak můžou lépe orientovat a sledovat děj ve městě a to v mezilidských vztazích, v historii a tradicích města, ve sportu a pohybových aktivitách a pokud použijí fantazii dohlédnou až za hranice všedních dnů a do všech častí světa i vesmíru.
ŠVP „Pohled z věže brumovského hradu“ je rozpracován do 4. celků, ve kterých se chceme více zaměřit na zvolenou oblast. Jedná se o projekt dlouhodobý a na jeho rozpracování se podílí celá MŠ.
Časový rozsah:    4 roky     
Pohled z věže brumovského hradu
-         na to kdo jsem já a kdo ti druzí
-         do dob dávno minulých
-         na děti zdravé a veselé
-         na hbité jazýčky, veselá slovíčka a zajímavé povídání
 
 
Pohled z věže brumovského hradu na to, kdo jsem já a kdo ti druzí
 
Cíle : Zaměřit se na základy slušného chování, ve společnosti, mezi sebou, k dospělým, v rodině
Prostředky
      -     návštěva kulturních akcí v KD –kino, divadlo
-         sledovat práci rodičů, dospělých
-         divadelní představení v MŠ
-         návštěva stacionáře – úcta ke stáří
-         návštěva ZŠ, muzea,Radnice
-         výlet vlakem
-         vycházky městem
-         rozsvěcování vánočního stromku
-         návštěva Kosenky
-         soutěže-bobování, zahradní slavností…
-         návštěva knihovny
 
Pohled z věže brumovského hradu do dob dávno minulých
 
Cíle:Utvářet povědomí o historii a tradicích města a regionu ,ve kterém děti žijí.
Prostředky:
-         návštěva brumovského hradu – za pokladem,pohádkový hrad, pasování předškoláků..
-         návštěva muzea, účast na akcích a soutěžích muzea
-         akce – Mikuláš, vánoce, fašanky, vánoční a velikonoční jarmark
-         valašský soubor při MŠ „Brumovjánek“-účast Zlínský škrpálek
-         vystoupení Brumovjánku na akcích města…
-         výlet do Pivečkova lesoparku, návštěva zámeckého parku a muzea ve Slavičíně
-         účast na Valašském kumštování ve Slavičíně
 
Pohled z věže brumovského hradu na děti veselé a zdravé
 
 Cíle: Připravit zdravé, tělesně zdatné a pohybově schopné děti.Aby si dokázaly chránit své zdraví a byly odolné a otužilé. Pěstovat v nich základy dopravní kázně a bezpečnosti při pohybu nejen v dopravním provozu.
Prostředky:
-         zařazování pohybových aktivit – ranní cvičení, závodivé hry, při pobytu venku
-         zdolávání přírodních překážek – Drakiáda, závody v bobování, chůze na lyžích, základy kopané
-         kolektivní sportovní hry na škol.zahradě
-         využití sportovního areálu v blízkosti MŠ
-         využití krytého plaveckého bazénu k výuce plavání
-         využití tělocvičny v ZŠ
-         využití zimního stadionu
-         návštěva zdravotního střediska s přednáškou děts. lékařky
-         účast na dopravním hřišti         beseda s policií ČR  

 

Pohled z věže brumovského hradu na hbité jazýčky, veselá slovíčka a zajímavé povídání.
 
Cíle: Osvojit si základy hovorové formy spisovného jazyka v mluvené podobě,rozvíjet slovní zásobu, pečovat o správnou výslovnost, kulturu a výraznost řeči, zdokonalovat gramaticky správnou řeč a rozvíjet souvislé vyjadřování
Prostředky:
-         každodenní zařazování čtených příběhů a pohádek
-         návštěvy divadelních představení pro děti
-         zapojit se do projektu „ Čteme dětem“
-         zařazování logopedických chvilek  
-         zařazovat artikulační a dechová cvičení
-         řízení centra Knihy a písmen 
-         logopedická náprava v MŠ
-         zřízení dramatického koutku
-     účastnit se veřejných recitačních, dramatických vystoupení (besídky ke svátků matek, Škrpálek, účast na akcích města) 

            

 Název ŠVP pro školní rok 2017 /2018:

 

Pohled z věže brumovského hradu na děti veselé a zdravécyklista.gif

 

Cíle: Připravit zdravé, tělesně zdatné a pohybově schopné děti.Aby si dokázaly chránit své zdraví a byly odolné a otužilé. Pěstovat v nich základy dopravní kázně a bezpečnosti při pohybu nejen v dopravním provozu.

Našim pedagogickým záměrem je šťastné dítě, veselé, smějící se, radující se, hrající se a spontánně se pohybující.Chceme

-          u dětí podporovat jejich spontánnost, povzbuzovat jejích zájem o pohyb

-          se s dětmi radovat z pohybu i ze života

-          podporovat tělesnou pohodu a volný pohyb společně s pohodou duševní a sociální

 Prostředky:

-          zařazování pohybových aktivit – ranní cvičení, závodivé hry, při pobytu venku

-          zdolávání přírodních překážek – Drakiáda, závody v bobování, chůze na lyžích, základy kopané

-          kolektivní sportovní hry na škol.zahradě

-          využití sportovního areálu v blízkosti MŠ

-          využití krytého plaveckého bazénu k výuce plavání

-          využití tělocvičny v ZŠ

-          využití zimního stadionu

-          návštěva zdravotního střediska s přednáškou děts. lékařky

-          účast na dopravním hřišti

 

Očekávané výstupy:

-          zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci

-          zvládat překážky v různém prostředí – pohybovat se ve skupině dětí - na ledu, sněhu, ve vodě, v písku…

-          sladit pohyb s rytmem, ze zpěvem, přizpůsobit pohyb pokynům..

-          vnímat všemi smysly

-          zacházet s předměty denní potřeby, s pomůckami, nástroji, náčiním a materiálem

-          zvládnout sebeobsluhu, pracovní úkony, kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky

-          znát funkce některých orgánů a částí těla, znát základní pojmy užívaní ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem

-          znát význam péče o čistotu,  a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy

 

Témata vycházejí z tématických bloků: 

                                                                      Běháme s větrem o závod.

                                                                     Dolů z kopců sáňkujeme, bobujeme,….

                                                                    Hop a skok, přes potok…     

 fotbal.gif

 

 

Běháme s větrem o závod.

 Cílem je                -  rozvíjet řečové schopnosti a jazykové

                                    dovednosti - receptivní    (vnímat, naslouchat a porozumět) i

                                    produktivní (  výslovnost, vytváření pojmů, mluvního projevu,

                                    vyjadřování), získávat relativní citovou samostatnost

                               - rozvíjet pohybové schopnosti a zdokonalovat dovednosti v oblasti

                                  hrubé jemné motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání,

                                   koordinace ruky a oka apod.), ovládat pohybový aparát a tělesné funkce

                               - osvojovat si elementární poznatky, schopnosti a dovednosti

                                  důležité pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem

                              - poznávat pravidla společenského soužití a spoluvytvářet je v rámci

                                přirozeného sociokulturního prostředí, porozumět základním projevům 

                                neverbální komunikace obvyklé v tomto prostředí

                               - seznamovat s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytvářet

                                 pozitivní vztah k němu

Našim záměrem je seznámit děti s novým prostředím, přiměřeným  a přitažlivým způsobem vytvořit společná pravidla vzájemných vztahů  na základě praktických činností a vlastních zkušeností při hrách a společně vykonávaných činnostech. Poznávat vše, co nás obklopuje se zaměřením na podzimní přírodu. Získat více poznatků o plodech podzimu, jak na zahradách, tak v lese, zaměřit se na přímé pozorování, všimnout si i barev podzimu a upozornit na význam ovoce a zeleniny pro zdraví lidí.

Zaměřit se na sportovní aktivity tak, aby se staly přirozenou součástí denního života. Seznámit děti s novými pohybovými aktivitami, v novém sportovním prostředí.

 

Dolů z kopců sáňkujeme, bobujeme…smajlík-sněhul-bořící.gif

 

Cílem je                   -rozvíjet komunikativní dovednosti ( verbální i

                                    neverbální) a kultivovaný projev, rozvíjet tvořivost

                                    (tvořivé myšlení, řešení problémů , tvořivé sebevyjádření)

                               -osvojovat si poznatky a dovednosti o těle a jeho zdraví,o pohybových  

                                činnostech a jejich kvalitě

                                -seznamovat děti s pravidly chování ve vztahu k druhému a posilovat

                                 prosociální chování ve vztahu k ostatním lidem ( v rodině, v mateřské

                                 škole, v herní skupině apod.)

                               - rozvíjet schopnost žít ve společnosti ostatních lidí( spolupracovat,

                                 spolupodílet se),přináležet k tomuto společenství( ke třídě, k rodině,

                                 k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto

                                 společenství uznávané

                                - rozvíjet schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i

                                  jeho změnám, vytvářet elementární povědomí o širším přírodním,

                                  kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a

                                  neustálých proměnách                                

Našim záměrem je seznámit děti s tradicemi adventu a historii vánoc( tradice jiných národů ), aktivně zapojit děti do činností při výzdobě tříd, pečení perníků, přípravy posezení s rodiči a společnému radostnému prožití vánočního času, se zpíváním koled, výrobou přáníček a dárků svým nejbližším. Přiblížit dětem charakteristické znaky zimy, vlastnosti sněhu a ledu, změny počasí. Prostřednictvím zimních sportů vést děti k poznání, že pohyb je důležitý pro naše zdraví, ale že je důležité dbát na bezpečnost svou i druhých.V souvislosti s tím mít poznatky o

vlastním těle.U starších dětí se zaměřit  na přípravu k zápisu do ZŠ a připomenout si konec zimy fašankovým karnevalem a topením Mařeny.

 Více se soustředit na zvládnutí pohybových aktivit v zimním období (sáňkování, bobování, bruslení, chůza na lyžích..) a na bezpečnost při zimních sportech. Zajímat se o historii zimních sportů…

 

Hop a skok přes potok..cvik--mič.gif

 
Cílem je               -  vytvářet pozitivní vztah k intelektuálním činnostem a

                                  k učení,   podporovat a rozvíjet zájem o učení,

                                 rozvíjet  poznatky, schopnosti a dovednosti

                                umožňující pocity a získané dojmy a prožitky

                                vyjádřit.Rozvíjet schopnost citovév vztahy vytvářet,

                                rozvíjet je a city plně prožívat.

                             -osvojit si poznatky o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech,

                             jejich kvalitě, rozvíjet a užívat všechny smysly, rozvíjet fyzickou a

                              psychickou zdatnost

                              -rozvíjet interaktivní a komunikativní verbální a neverbální dovednosti,

                                vytvářet prosociální postoje (rozvoj sociální citlivosti, tolerance,

                            respektu, přizpůsobivosti apod.)

                               -rozvíjet společenský a estetický vkus, vytvářet povědomí o existenci  

                                ostatních kultur a národností. Seznamovat děti se světem lidí,

                                 kultury  a umění, osvojit si základní poznatky o prostředí

                               v němž dítě žije.

                              -pochopit, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí 

                             chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit.

                             Vytvořit povědomí o vlastní sounáležitosti se světem,

                             s živou a neživou přírodou, lidmi, společností,

                               planetou Zemí.

Našim záměrem je uvědomit si změny v přírodě spojené s příchodem jara se zaměřením na přírodu – zelená tráva, pučení stromů, kvetoucí příroda na zahradě, louce, v lese, mláďátka, počasí.Stále prohlubovat vztahy ke členům rodiny při příležitosti svátku maminek, seznámit děti s tradicemi velikonoc, výrobou kraslic.Při návštěvě muzea se seznámit  s existencí jiných kultur a národností, připravit se na oslavu svátku dětí, společnými zážitky(zahradní slavnost, svátek dětí, výlet, pasování..) posílit zvídavost, zájem a radost z objevování.Využít letního období a vykonávat veškerou činnost v přírodě a tím rozvíjet fyzickou zdatnost 

Zaměřit se na to, co prospívá zdraví dítěte a co mu škodí. Posilovat celkovou tělesnou i psychickou zdatnost návštěvami sportovních areálu a hřišť. Vést děti k vědomí, že pohyb a sport je důležitý ke zdravému životnímu stylu 

 

Třídní vzdělávací programy zpracovávají paní učitelky – vycházejí z doporučené struktury tématických částí,které jsou součástí školního vzdělávacího programu.TVP jsou sestaveny tak, aby se v nich průběžně prolínaly jednotlivé dílčí cíle pěti oblastí, vycházejí z charakteristiky třídy, jejího složení a týkají se konkrétní vzdělávací nabídky v rámci tématických bloků. Jsou v nich rozvinuty témata , podtémata i činnosti a jejich realizace.

 

 

Třídní vzdělávací programy zpracovávají paní učitelky – vycházejí z doporučené struktury tématických částí,které jsou součástí školního vzdělávacího programu.TVP jsou sestaveny tak, aby se v nich průběžně prolínaly jednotlivé dílčí cíle pěti oblastí, vycházejí z charakteristiky třídy, jejího složení a týkají se konkrétní vzdělávací nabídky v rámci tématických bloků. Jsou v nich rozvinuty témata , podtémata i činnosti a jejich realizace.