Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

Dlouhodobý projekt MŠ Svatý Štěpán

     

obráz-kniha.jpg

 „ HOLA,HOLA,UŽNÁS

ŠKOLA VOLÁ“

Až půjdu do školy, tam do té velké,

budu mít aktovku, do ní se vejde:

pouzdro, sešity, knihy a  barvičky

v ruce si ponesu pytlíček na cvičky.

Ve třídě každý své místo má

těším se až budu žák 1.A

Pro tento projekt jsme se rozhodli , protože máme ve třídě Lišáků děti předškolního věku.V dnešní uspěchané době, kdy se v rodině s dítětem, kvůli nedostatku času, málo komunikuje a hraje, ba naopak, kdy jsou na děti kladeny vysoké nároky  rodičů, chceme hravou a nenásilnou “cestičkou” přivést děti ke zvídavosti, poznání a učení. Chceme, aby děti nastoupily do školy sebevědomé, samostatné v jednání a aby na svou mateřskou školu vzpomínaly s láskou.

 

Naším cílem je, aby děti samostatně a logicky uvažovaly, správně vyslovovaly hlásky, mluvily souvisle ve větách, zvládaly jemnou a hrubou motoriku, orientovaly se v prostoru, recitovaly,zpívaly, počítaly, držely správně tužku, vystřihovaly jednoduché tvary, vydržely nad zadaným úkolem a uměly pracovat samostatně i ve skupině, dodržovaly základní pravidla společenského chování a aby byly úspěšné a spokojené.

 

                                   

Očekávané výstupy: Najít cestu v různých labyrintech         

                                 Správně vyslovovat všechny hlásky

                                 Sluchově vnímat hlásku na začátku slova

                                 Vytleskat slova na slabiky

                                Rozlišit levou-pravou stranuknihy.gif

                                Poznat některé číslice, písmena

                                Rozlišit vice, méně stejně

                                Určit polohu předmětů-nad, pod, vedle,…

                                Orientovat se v prostoru- nahoře, dole, vzadu,…

                                Orientovat se v čase- ráno, večer, poledne,dnes, zítra, včera,

                                Popsat obrázek, mluvit celou větou

                                Pozdravit, poděkovat, poprosit, požádat o pomoc

                                Vnímat a provádět pokyny

                                Poslouchat pozorně pohádku, jednoduše ji vyprávět

                                Seřadit obrázky známé pohádky podle děje

                                    Neskákat do řeči, čekat až na mě přijde řada

                                Nakreslit postavu

                                Umět pracovat s modelínou, nůžkami, lepidlem

             Zapínat knoflíky, zavazovat tkaničky

 

Prostředky:   Podzimní vycházka: Počítání se zvířátky

                           Jablíčkový den

                           Bramborový den

                          Podzimní tvoření- skřítek podzimníček

                          Grafomotorická cvičení, pracovní listy

                          Pohádkové dopoledne- Lišáci hrají pro Myšáky

                          Kreslení postavy- Naše paní učitelky

                          NH Na školu-procvičení pojmů škola, třída, učitel, ředitel, školník,

                          uklizečka, školní potřeby, přestávka,…

                          NH Na zápis- znám své jméno, příjmení, věk, adresa, jména rodičů,

                          zaměstnání rodičů, dopravní prostředky, roční doby, barvy,

                          dny v týdnu, geometrické tvary, ovoce-zelenina, zvířata lesní a

                          domácí, počítání do 10

                          Recitační soutěž- Rýmování to nás baví

                          Hudební soutěž- Malý slavíček

                          Zimní olympiáda

                          Jarní úklid zahrady, sázení

                         Návštěva knihovny

                         Besídka pro maminky

                         Návštěva ZŠ

 

 

lišta-kostky.gif


 

 

DĚTI, POZOR, ČERVENÁ! 

 

cyklista.gif

 

Kluci, holky po škole, jdou závodit na kole.

Do pedálů směle šlapou, uhánějí vpřed.

Dnes objedou naše město, zítra celý svět.“

 

Projekt je zaměřen na výchovu dětí k bezpečnosti v silničním provozu

Pro tento projekt jsme se rozhodli, protože denně dojíždíme do naší MŠ autobusem a nejen proto se chceme zaměřit na bezpečnost při jízdě v hromadném dopr. prostředku a při všech činnostech a aktivitách konaných i mimo naší MŠ. Chceme děti upozornit na možná nebezpečí, s nimiž se mohou v silničním provozu setkat a také  na způsoby, kterými mohou zabránit vzniku kolizních situací.

Naším cílem je rozvíjet především ty vlastnosti, které přímo ovlivňují chování v určitých situacích, jako je rozvoj pozornosti, soustředěnosti, paměti, ukázněnosti a ohleduplnosti vůči sobě i okolí.

Očekávané výstupy

-         zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci

-         dodržovat pravidla her a jiných činností

-         bezpečně se orientovat ve známém prostředí (v budově MŠ, v okolí MŠ, v místě bydliště)

-         rozvíjet svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (pracovních, hudebních, pohybových, dramatických)

-         uvědomovat si nebezpečí, se kterým se můžeme setkat

-         mít povědomí o zákl. ochraně zdraví a také o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc

-         pořádat vycházky do blízkého i vzdálenějšího okolí MŠ

-         zařazovat hry na dopravu (v MŠ i na Výletišti v Ondrově zahrádce)

-         cestovat autobusem, vlakem do okolních měst a obcí na výlety i za poznáním

-         výstava výtvarných prací v Bylnici na nádraží „Jede, jede vláček“

-         beseda se železničním modelářem, ukázka modelu železnice

-         společné tvoření s rodiči: výroba dopravních prostředků z krabic

-         výlet vláčkem do Bylnice a beseda s železničářem

-         návštěva policie v MŠ

 

 

berušlink.gif

 

 

CO SE DĚJE V TRÁVĚ

 

zahradnice.gif„Lidé by měli vědět o přírodě, ne příroda o lidech“

 

 

Projekt je zaměřen na získávání poznatků o půdě, o podmínkách pro život rostlin, na rozvoj smyslu pro zodpovědnost při péči o ně.

 

Pro tento projekt jsme se rozhodli, protože se chceme více zaměřit na prožitkové učení dětí, chceme hojně využívat nově zakomponovaných prvků na naší zrekonstruované zahradě, chceme využít stromů, keřů i trávy k přímému pozorování a lépe tak pochopit změny, které v přírodě probíhají. Chceme na vlastní oči poznávat, co potřebují rostliny k růstu, učit se pracovat s půdou a chceme prožívat radost z vlastní práce a jejího výsledku.

 

Naším cílem je posilovat kontakt dětí s přírodou, osvojit si poznatky a dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností v péči o rostliny, poznávat charakteristické znaky rostlin.

 

Očekávané výstupy

-        pozorování stromů a keřů od jara do zimy (rašení pupenů, růst listů, květů, plodů, zbarvování listí, opadávání, holé větve)

-        využití větviček k rychlení

-        využití plodů k vlastní tvořivosti

-        pozorování drobných živočichů a hmyzu v trávě

-        seznámení s procesem opylování

-        pozorování vzájemných vztahů mezi organismy (klíčení semen, život žížal pod zemí apod.)

-        poznávání různých druhů trvalek a bylinek (vůně, barva, květ, list)

-        získávání dovedností a manuální zručnosti při péči o zahradu (zbavování plevele, kypření, zalévání)

-        obohacení slovní zásoby dětí o slova spojená s prací na zahradě

-        využití dětského nářadí (hrabičky, lopatky, motyčky, konvičky)

-        odpočinek a relaxace v příjemném přírodním prostředí

-        získávání povědomí o ohleduplném chování k přírodě

-        návštěva tetky bylinkářky s ochutnávkou bylinkovýh čajů

-        návštěva květinářství v Brumově

 

 
 
 

berušlink.gif

 
 
 
cimg0439.jpg
 
 
 
Dlouhodobý projekt:
 
Lišáci“ po stopách veverky Zrzečky
 
     Les je jako jedno velké hřiště a příroda jako moudrá
            učitelka – trpělivá, přívětivá a nesmlouvavá
   
Projekt je zaměřen na vytváření vztahů dětí k přírodě, podrobnější seznámení s živou a neživou přírodou, s živočichy na poli, v lese, lesem, se stromy a poznávání přírody ve všech ročních obdobích a vnímání její krásy.
 
Pro tento projekt jsme se rozhodli po přečtení knihy Dobrodružství veverky Zrzečky. Zaujala nás Zrzeččina odvaha, vytrvalost a bojovnost při ochraně a záchraně svého domova U Starého dubu a oblíbeností u svých lesních kamarádů.
Výhodou naší MŠ je blízkost lesa, kterého často využíváme při pobytu venku. Děti tak mají příležitosti k přímému pozorování tajů lesa, ale často už neví jak se v lese chovat, jaká je starost o lesní zvířátka a co všechno nám les dává. Proto doufáme, že i díky tomuto projektu si děti uvědomí důležitost životního přosředí a získají potřebu ho chránit.

Obrazek

Dlouhodobý projekt třídy Myšáci.

 LES JE NÁŠ KAMARÁD            10.10.2012-les-je-nas-kama-rad--20-.jpg

Za ruce se vezmeme, na procházku půjdeme,

pusinky si zamkneme, než do lesa vejdeme.

Projekt je zaměřen na celoroční vycházky do okolního lesa, kde se děti budou seznamovat pomací prožitkového učení, jak se mají chovat v lese,sledovat proměny přírody v jednotlivých ročních obdobích.

Pro tento projekt jsme se rozhodli, protože okolní prostředí naší MŠ nás vybízí k podnětným vycházkám a objevování krásné přírody,získávání nových poznatků z oblasti environmentální. Chceme využít vycházek k pohybovým, výtvarným a dalším činnostem.

Našim záměrem je vytvářet kladný vztah k místu a prostředí, kde se nachází naše MŠ, poznávat život v lese a blízkém okolí, radovat se z toho co nám příroda nabízí, pomíhat jo a probouzet u dětí zájem o zvídavost a zkoumat neznámé.

 ObrazekObrazek

Dlouhodobý projekt MŠ Sv. Štěpán
 
MÁME RÁDI ZVÍŘATA
 
„Máme rádi zvířata, zvířata, zvířata,
protože jsou chlupatá,
mají hladkou srst.“
 
 
Projekt je zaměřen na získávání nových poznatků ze života zvířat, prostřednictvím prožitků, na aktivní zapojení dětí do péče a ochrany živočichů, na rozvoj mezilidských vztahů při zkoumání života domácích zvířat v rodinách občanů S. Štěpána.
 
Pro tento projekt jsme se rozhodli, protože všechny děti zvířata milují, rozumí jim, ať už jsou živá nebo plyšová, chlupatá nebo okřídlená. Chceme dát dětem povědomí o tom, proč a jak je třeba pečovat o zvířata, ale na druhé straně je vést k obezřetnému chování ke zvířatům, které neznáme. Chceme při vycházkách získávat nové poznatky, rozvíjet se v různých činnostech a hlavně, užít si hodně radosti a pohody. Vždyť, co může být krásnějšího, než žít v prostředí nádherné přírody ve společenství zvířátek, rozumět jim, pomáhat a milovat je.
 
Naším záměrem je rozvíjet a upevňovat u dětí poznatky o zvířatech, vnímat rozmanitý, pozoruhodný a různorodý svět zvířat. Chránit přírodu v okolí, sledovat způsob života zvířat ve volné přírodě, na dvoře, ve vodě. Osvojovat si elementární poznatky o zvířatech a učit se o ně pečovat.
 
Očekávané výstupy:
-         objevovat život živočichů, žijících kolem potoků, řek a rybníků
-         poznávat život některých volně žijících zvířat a některých ptáků
-         krmit ptáčky v zimě, instalovat krmítko
-         sbírat kaštany, žaludy, bukvice při procházkách podzimní přírodou
-         podniknout zimní vycházku ke krmelci
-         vědět, co zvířátka potřebují, aby se jim žilo lépe, jak pečují o svá mláďata
-         pozorovat ptáky, kteří se vracejí ze svých zimovišť, jak si staví hnízda a pečují o mláďata
-         vnímat přírodu všemi smysly, poslouchat a rozlišovat ptačí zpěv, poznávat stopy zvířat
-         seznámit se s domácími zvířaty, s produkty, které se z nich získávají a s jejich mláďaty
-         zaměřit se na blízké okolí, spolupracovat s občany obce při poznávání života domácích zvířat
-         vědět, že domácí zvířata nejsou jen pro radost a pomazlení, ale také velká zodpovědnost a práce
-         účastnit se ukázky výcviku policejních psů, získat nové informace o jejich životě a prospěchu
-         příležitostně pozorovat drobné živočichy, včely, motýly, brouky, pavouky, žížaly, slimáky apod.
-         pozorovat mraveniště, jak vypadá mravenec, z čeho si staví dům
-         prohlížet si knihy ze života zvířat, encyklopedie
-         obohacovat citový život dětí pohádkou ze života zvířat (poslech, reprodukce, dramatizace)připravit „den plyšových zvířátek“ z domu (hry, malování zvířátek, spánek s plyšáky)

 

Obrazek

Dlouhodobé projekty:
CO BYLO, KDYŽ JSME TU NEBYLI Obrazek

                                                               
 „Zapomínat se nemá. Minulost má svá práva. Je třeba se s ní vyrovnat a nikoliv zapomenout.“
  
Projekt je zaměřen na poznávání historie obce, ve které se nachází naše mateřská škola
  
Pro tento projekt jsme se rozhodli, protože už dlouhou dobu se v naší MŠ věnujeme různým tradicím, chceme je i nadále šířit, chceme u dětí vytvářet povědomí o tom, jak žili a v jakém prostředí vyrůstali naši předkové. Chceme tak přispívat k předávání kulturního dědictví.
 
 
Očekávané výstupy
 
-         vědět, že obec Sv. Štěpán existovala daleko dřív, než jsme tu byli my
-         poznat pamětihodná místa obce a jejich historii (kaplička, zvonice bývalá sklárna, studánka)
-         vážit si starých občanů, zavést tradici blahopřání ke „kulatému „ výročí
-         pokračovat v udržování tradic v obci: tříkrálová koleda, svátek sv. Lucie fašanky, vynášení Moreny, stavění Máje
-         zajistit ve spolupráci s občany literaturu, fotografie – pojednávající o historii obce
-         poznávat, co chutnalo našim babičkám – pochlubit se starými rodinnými recepty
-         při návštěvě městs. Muzea se seznámit se starými řemesly
-         zajistit besedu s p. Tománkem spojenou s promítáním filmu z otevírání MŠ
-         zajistit Den otevř. dveří u příležitosti 30. výročí založení MŠ

pochopit, že na nás záleží, aby se historické památky uchovaly i pro další generace

CO BYLO, KDYŽ JSME TU NEBYLI - něco z historie obce.Obrazek
 
    Osada se dříve jmenovala Včelince ( jako pozůstatek dávno zaniklé osady Petrovice) až do doby, než byly postaveny hutě sklárny – koncem 17. stol. Zbudoval je brumovský pán, baron Štěpán Ilešhazi. Tentýž pán dal postavit o něco dříve huť sklárnu v údolí Vlářce a pojmenoval ji po své paní Zdeňce (latinsky Sidonie).
    Největšího rozkvětu dosáhla huť v letech 1920 – 1939. V roce 1939 huť zanikla.
    V roce 1945 byla zřízena ze staré sklárny továrna na obrábění dřeva, která byla posléze změněna na státní stolárnu.
    Jediný obchod pro obyvatele vedl před 100 lety Richard Pevný – vyučený sklář. Další obchod, asi v roce 1910 zřídil sklář Unzeitik, ten po válce zanikl, stejně tak zanikl obchod Pánkův.
    Nejstarší škola se uvádí kolem roku 1840. Škola byla v nynější myslivně u „Pasínku“, učitel se jmenoval Unzeitik. Od roku 1890 vyučoval učitel Gajdůšek, ale jen do roku 1897, kdy byl okresní školní radou vyhozen pro nepořádný život. Pak vyučoval střídavě zde a ve Sv. Sidonii, každý druhý den, učitel Rudolf Nečesaný.
    Před rokem 1891 byla škola přestěhována na místo, kde nyní bydlí pan Daniel. Tato škola byla pro vlhkost zrušena a vyučování bylo přestěhováno do nové školy, postavené nájemcem sklárny Vincencem Schreibrem jeho vlastním nákladem v roce 1900.
    Stará budova byla upravena na dělnické byty. V té době platili rodiče za každého žáka ročně 2 koruny, kdo měl 4 děti, neplatil nic.
    Když se odstěhoval řídící Opletal, učil přes 1. světovou válku Václav Stáhala, po válce František Varmuža. Za jejich úřadování už byla škola dvojtřídní.
    Po státním převratě v roce 1920 byla postavena nová nynější škola, v níž pokračoval řídící Varmuža a pak V. Zámorský až do r. 1946.
    Štěpánská kaplička byla postavena na konci 17.stol. Daly ji postavit dvě slečny Schreibrovy. Generálně opravena byla v roce 1928 hraběnkou Kulmerovou von Harbach, která toho času sídlila v Brumově. Až do roku 1905se zde konaly procesí z horního konce Štěpána ke kapličce, od 16. – konce května každý večer.
    V kapli je původní socha Jana Nepomuckého. Od roku 1920 se v ní konaly bohoslužby – každých 14 dní.
    Nejstarší obyvatelé Včelinců byli katolíci, které sám sv. Metoděj v bývalé osadě Petroviči pokřtil, když se sv. bratři tudy vraceli do Říma. Na důkaz toho zde byl kdysi nalezen kamenný Cyrilometodějský kříž.
 
Vybráno z pamětí Aloise Macků                                                     
 
Studánka u Lipek
 
Asi půl kilometru od Štěpána směrem k Bylnici na pravé straně silnice bývala studánka až do r. 1926. Silný křišťálový pramen.
Na tom místě stojí věkovitá lípa (se sv. obrázkem) dodnes, studánka však posunula se o hodně níž, až na úpatí kopce. Příčinou toho byla stavba přeložky dráhy.
K této dřívější studánce náleží tento příběh:
 
    Sloužil kdysi, už dobře před sto lety, u jednoho sedláka v Bylnici Slovák, a ten silně „bagoval“, tj. žvýkal zakouřený tabák „močku“. Jmenoval se Ondřiš. A tento Ondřiš se na lípě u této studánky oběsil. No a jak to mezi lidem bývá, říkalo se, že tam Ondřiš straší. Kteréhosi času už za soumraku šli dva Bylničani z Vláře domů a jeden z nich zvolal směrem k té studánce: „Ondřiš!, chceš-li močky?“ a v přítmí pod lipou ozval se hlas: „Čakajte kamarádi, též idem.“ Odpočíval tam oknář, co po dědinách spravoval rozbité okna, Slovák, a náhodou se jmenoval také Ondřiš. Ti dva v domnění, že to volá oběšený kdysi Ondřiš, dali se do kalupu. Ještě za nimi oknář zavolal „No ictě do ri…, já dojdem aj sám.“
 
 
A nakonec jedna stať o dědečkovi Aloise Macků – Martinu
 
    Náš dědeček, vysloužilý válečník, vynikal velikou silou. Jak jeho pamětníci vykládali, drtil mezi dvěma prsty ořechy lískové nebo vlašské na prach. A vyzvednout v jedné ruce jakéhokoliv mužského do výše bylo prý mu hračkou. Jenom popadl chlapce za opasek a už jím třepal nad hlavou.

    Tehda přijelo do Bilnice spousta Uherských cigánů, prý 24 vozů, a počínali si v dědině jak doma. Proto ihned poslal rychtář Bačo svojého pasáka Kolínka Václava do Včelinců (nynější Štěpán) pro našeho dědečka. Tento dojda do Bilnice, hned cigány vyzval, aby odtáhli, ale jejich pohlavár řekl něco dědečkovi maďarsky. Dědeček však maďarsky dobře rozuměl a nemeškaje, přetáhl cigána čaganem přes hlavu. Ten se svalil na zem, patrně měl dosť, a ostatní cigáni rychle ho hodili na vůz a ve čtvrť hodině ujížděli k Uhrám. Tak dědeček pomohl Bilnici od cigánů.

 

Obrazek

Jak bacit s bacily aneb: Bacilů se nebojíme,běháme a správně jíme

 Obrazek
Projekt je zaměřen na to, aby byly naše děti šťastné, silné, zdravé, aby milovaly sebe a ostatní kolem sebe.
 
Pro tento projekt jsme se rozhodli po zkušenosti, že děti tráví příliš mnoho času před televizní obrazovkou, chybí jim aktivní pohyb, který má nezastupitelnou roli v jejich životě, objevují se problémy s obezitou. Kladný vztah k pohybu, jakož i správné stravovací návyky, se vytváří právě v předškolním věku.
Naším záměrem je rozvoj hbitosti, postřehu, upevňování správného držení těla a protahování ochablých svalových skupin. Chceme děti učit rozlišovat zdravé a nezdravé potraviny, podávat jim pestrou stravu, která zajistí přívod látek potřebných pro zdravý růst a fyzický i psychický vývoj.
 
 
Očekávané výstupy:

 

-         osvojit si komplex základních hygienických návyků
-         ve spolupráci se zubní lékařkou se seznámit se správnou technikou čištění zubů
-         dodržovat potřebný čas k odpočinku a spánku
-         získat vztah ke správné výživě
-         společně připravovat „zdravé mlsání“ – vitamínové talíře
-         dát rodičům možnost vyjádřit se anonymně ke způsobu stravování a skladbě jídelníčku
-         s pomocí dětí připravit pro rodiče „zdravý raut“ – ochutnávku pomazánek
-         vést děti k samoobsluze a samostatnosti při přípravě stolování
-         docílit dodržování pitného režimu
-         vytvořit s dětmi „malou zahrádku za okny“
-         pozorovat jabloň na škol.zahradě od jara do zimy, využít plodů ve škol. Kuchyni
-         docílit dovybavení zahrady MŠ
-         zapojit děti do vhodných pohybových aktivit směřovaných do přírod. prostředí v okolí
-         zapojit děti do řízeného i spontánního pohybu v průběhu celého dne (cvičení na nářadí, obruče, průlezový tunel, padák, malá košíková apod.)
-         putovat po lesních cestách a cestičkách pro fyzické i duševní zdraví nás všech
-         připravit s dětmi hudebně-pohybová pásma pro vystoupení na veřejnosti
-       sportovní den k MDD na školní zahradě

Obrazek

 

Obrazek

 

 Hbité jazýčky

– bystré hlavičky

 
 
„Vychovávat řeč dítěte znamená zejména věnovat mu svou lásku, čas a energii“
 
 
Projekt je zaměřen na obohacení slovní zásoby,
na podporu pozorovacích a vyjadřovacích schopností dětí.
 
 
Pro tento projekt jsme se rozhodli, protože máme dojem, že dnes lidé mezi sebou navzájem méně komunikují a přitom komunikační kompetence patří k těm klíčovým, které dnešní člověk potřebuje k úspěšnému životu. Jejím základem je zvládnutí mateřské řeči, na které má rozhodující vliv okolní prostředí dítěte. Mateřská škola je vedle rodiny druhým sociálním prostředím, ve kterém se dnes pohybují téměř všechny děti předškolního věku. Mateřská škola má proti rodině výhodu spolužití s ostatními vrstevníky, je zde kladen důraz na spontánní činnosti a hry, při nichž může dítě svobodně komunikovat a tím pádem se i dobře cítit.
Naším záměrem je věnovat více pozornosti aktivnímu řečovému projevu dětí prostřednictvím vhodných pomůcek (knihy, obrázky, pexesa, puzzle apod.), poskytnout jim široké spektrum mluveného slova (např. návštěva divadla, knihovny, muzea, Kosenky apod.), individuálně se věnovat dětem z málo podnětného prostředí a dětem s cizojazyčnou výchovou (slovenština), poskytnout širokou škálu možností komunikovat mezi sebou (společné cestování autobusem, spontánní hry, dramatizace, vystoupení na veřejnosti apod.) a především kvalitní smyslové vnímání, bez něhož je obsah řeči chudý a nepřesný.
 
 
Očekávané výstupy:

 

-         mluvit tišším hlasem, abychom nerušili ostatní
-         mluvit pomalu, zřetelně, správně zacházet s dechem
-         seznamovat se s pojmy prostřednictvím pohybu, gest, pozorování, obrázků, básní, písní, rytmizace
-         rozvíjet jazykový projev v souladu s hudbou a pohybem
-         porozumět slyšenému
-         účastnit se divadelních představení, vnímat umění a radovat se z něho
-         komunikovat bez zábran s dětmi i dospělými
-         spolupracovat s rodiči, vyřizovat vzkazy
-       spolupracovat s klinickou logopedkou

 

 

Obrazek